Μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, μια ακόμη σημαντική πρόκληση παρέμενε αναξιοποίητη και στα αζήτητα από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή!

Ένα ακόμα δείγμα της αδράνειας και τέλματος, στο οποίο έχει περιέλθει ο Δήμος Άργους Μυκηνών, μιας επιλεκτικής αδράνειας.

Η δημοτική μας παράταξη και εγώ προσωπικά από την πρώτη ημέρα κιόλας της διακήρυξης μας και στις πρώτες δηλώσεις μου, αναφέρθηκα εκτός των άλλων και στην αναγκαιότητα του άμεσου σχεδιασμού επιχειρηματικών πάρκων, ενός εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Άργους, και ενός στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Στέρνας, του Δήμου Άργους Μυκηνών.

Περιληπτικά, αξίζει να επισημανθούν κάποιες παράμετροι που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα και τα αναπτυξιακά οφέλη που θα έχει αυτός ο σχεδιασμός.

Α. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Άργους (Γ.Π.Σ.), (ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) Αριθμός Φύλλου 269 της 12 Ιουλίου 2010 (Αριθμός Απόφασης 1841), προβλέπεται η δημιουργία Περιοχής Βιομηχανίας − Βιοτεχνίας στον άξονα Άργος − Νέα Κίος τύπου ΒΕΠΕ/ΒΙΠΑ (Π.10) και ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση (Π.11).Η περιοχή αυτή, συνολικής έκτασης 2.084 στρεμμάτων, στα νότια της πόλης του Άργους περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο μέρος της, την αντίστοιχη Ζώνη 3 των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου «Αργολίδας» (ΦΕΚ 369 Δ΄/99) και αποτελεί την πρωτεύουσα ζώνη οργάνωσης των βιομηχανιών − βιοτεχνιών χαμηλής και μέσης όχλησης.

Τμήμα της περιοχής αυτής, έκτασης 1.057 στρεμμάτων, ένθεν και ένθεν του οδικού άξονα Άργους − Νέας Κίου (Π.11) καθορίζεται ως ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση».

Επίσης σύμφωνα με τον νόμο με αριθμό 4982 (ΦΕΚ Α’ 195/15-10- 2022), πραγματοποιήθηκε η θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου ρύθμισης των Επιχειρηματικών Πάρκων που περιέχει κανόνες και διαδικασίες για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία τους, όπως και κίνητρα εγκατάστασης επιχειρήσεων εντός αυτών, με στόχο την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, της βιομηχανικής παραγωγής και της πράσινης επιχειρηματικότητας κ.λ.π. και άρχισαν να ορίζονται οι εξής έννοιες :

 1. «Επιχειρηματικό Πάρκο» (Ε.Π.): οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 2. «Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση» (Α.Β.Σ.): η περιοχή που παρουσιάζει αυξημένη συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης.
 3. «Επιχειρηματικό Οικόπεδο»: ο οικοδομήσιμος χώρος του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) για εγκατάσταση και άσκηση παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως καθορίζονται στο εγκεκριμένοεπιχειρηματικό σχέδιο και το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής του Ε.Π.
 4. «Έργο υποδομής»: κάθε έργο που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών, την εύρυθμη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή την προστασία του περιβάλλοντος. Έργα υποδομών αποτελούν ιδίως τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης όμβριων, τα τηλεπικοινωνιακά ή ευρυζωνικά δίκτυα, το δίκτυο πυρόσβεσης, τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτροδότησης, το δίκτυο τηλεθέρμανσης, φυσικού αερίου, τα δίκτυα βιομηχανικού νερού, τα έργα άρδευσης πρασίνου, τα έργα σύνδεσης δικτύων, τα έργα διαμόρφωσης τοπίου, η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, οι αγωγοί διάθεσης αποβλήτων και τροφοδοσίας νερού, τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, κτιριακές υποδομές που προορίζονται για τη διοίκηση και την εξυπηρέτηση των λειτουργιών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, των δημοσίων υπηρεσιών ή για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία.
 5. «Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου» (Ε.Α.Δ.Ε.Π.): η ανώνυμη εταιρεία που αναλαμβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση ενός ή περισσότερων Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.).
 6. «Κοινόχρηστοι χώροι εντός Επιχειρηματικών Πάρκων»: οι χώροι πρασίνου, πλατειών, στάθμευσης, οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια, καθώς και οι χώροι εγκατάστασης έργων υποδομής, που καθορίζονται με το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής και βρίσκονται εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.).
 7. «Κοινωφελείς χώροι εντός Επιχειρηματικών Πάρκων»: οι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε δραστηριότητας αναγκαίας για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, που καθορίζονται με το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής, εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου.
 8. «Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.)»: οι χώροι που είχαν οργανωθεί ως Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), σύμφωνα με τον ν. 4458/1965 (Α’ 33), ως Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), Τεχνοπόλεις και άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), σύμφωνα με τον ν. 2545/1997 (Α’ 254), ως Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), σύμφωνα με το Γ’ Μέρος του ν. 3982/2011  (Α’ 143), και οργανώνονται ως Ε.Π. σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Β. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Το επιχειρηματικό πάρκο περιλαμβάνει δρόμους, αμαξοστάσια, ηλεκτρικές προμήθειες υψηλής ισχύος, σύγχρονες τηλεπικοινωνίες , προμήθειες νερού υψηλής έντασης, γραμμές αερίου, με τελικό στόχο την μείωση των εξόδων ανά επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις θα εξυπηρετούνται από τα παραπάνω έργα υποδομής όπως δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, όμβριων υδάτων, κατεργασίας υγρών αποβλήτων, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού ικανών να ανταπεξέλθουν ακόμη και σε εξειδικευμένες ανάγκες, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αναμένεται να μειωθεί λόγω των οικονομιών κλίμακας που σταδιακά θα προκύψουν.

Αναιρεί βιομηχανικές χρήσεις από αστικές περιοχές και προσπαθεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τις βιομηχανικές χρήσεις βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επηρεάζει θετικά την διαμόρφωση σταθερών αξιών ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή.

Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

Συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Διασφαλίζει για τους εργαζόμενους στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, τις συνθήκες για το βέλτιστο περιβάλλον  εργασίας.

Ειδικότερα, η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων χρήσεων γης αποκλείει την περίπτωση προβλημάτων χωροταξικής ή πολεοδομικής φύσεως κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων ή κατά τη διαδικασία επέκτασής τους.

Τα έργα που σχετίζονται με τις υποδομές του Πάρκου τίθενται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα του Δημοσίου και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους οποίους εμπίπτουν.

Παράλληλα, προβλέπεται βελτιωμένος, σε σχέση με τους ευρύτερα ισχύοντες, συντελεστής δόμησης για τις βιομηχανικές αλλά και τις λοιπές χρήσεις, ενώ υφίστανται ειδικές διατάξεις για την ανέγερση υψηλών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογούμενων δεξαμενών υγρών καυσίμων.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 • Ξεκάθαρα προκύπτει ότι ο σκοπός του επιχειρηματικού πάρκου είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της ολιστικής ανάπτυξης μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων οι οποίες αξιοποιούν τα τοπικά πλεονεκτήματα και δημιουργούν συνεχώς νέες θέσεις εργασίας.
 • Η συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες περιοχές με οργανωμένες υποδομές, δημιουργεί ειδικά σύνολα επιχειρήσεων που τονώνουν την παραγωγή.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, είναι ακόμη κάποια από τα οφέλη.
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, της ευρύτερης περιοχής έρχεται ως επιστέγασμα όλων των παραπάνω.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....