Α. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης | Β. Πολιτική Απορρήτου | Γ. Πολιτική Cookies | Δ. Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Α. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

Α1. Πνευματικά Δικαιώματα και Χρήση Πληροφοριών

Τα Πνευματικά Δικαιώματα Ολόκληρου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, όπως προγράμματα, κείμενα, εικόνες, Πληροφορίες και Δεδομένα ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία και Προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Νόμους και Διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Κάποια από τα παραπάνω μπορεί να ανήκουν στον εκάστοτε δημιουργό τους, όπως αναφέρονται περιγραφικά σε κάθε ένα από αυτά.

Απαγορεύεται ρητά η μερική ή ολική αναδημοσίευση και αναπαραγωγή των παραπάνω περιεχομένων και κειμένων από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή του δημιουργού τους ή του ιδιοκτήτη – δικαιούχου.

Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο επισκέπτης μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη, καθώς και για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων, όπως αρχεία, ιούς, κακόβουλο λογισμό, κ.λ.π.

Α2. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Hyper-links)

Όλοι οι εξωτερικοί σύνδεσμοι που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα γίνονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη κατά τη λήψη της πληροφορίας. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα του εκάστοτε εξωτερικού συνδέσμου, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες, διαφημίσεις, πωλήσεις και multimedia αυτών.

Στην Ιστοσελίδα δεν υπάρχει δυνατότητα online πληρωμής υπηρεσιών ή προϊόντων. Συνεπώς οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιήσει ο χρήστης, είναι μεταξύ τρίτων εταιριών που βρέθηκαν στην Ιστοσελίδα ή προτάθηκαν από αυτήν. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα και ασφάλεια αυτών των συναλλαγών με τρίτους και δεν είναι αρμόδια για τυχόν απώλειες που συνέβησαν μέσω τρίτων συναλλαγών.

  • Ο χρήστης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την αποθήκευση, εγκατάσταση και χρήση λογισμικού που προέρχεται από εξωτερικούς συνδέσμους της Ιστοσελίδας.
  • Ο χρήστης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την όποια συναλλαγή (χρηματική και μη) πραγματοποιήσει από εξωτερικούς συνδέσμους που προτείνει η Ιστοσελίδα.

Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης εφαρμόζονται είτε η Εταιρία είναι ενήμερη, είτε όχι για την οποιαδήποτε απώλεια.

Α3. Εγγύηση Πληροφοριών και Δεδομένων

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, είτε μέσω των μητρικών κειμένων, είτε μέσω της αρθρογραφίας (blog), δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εγγύηση. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί τους κανόνες της Ιστοσελίδας και της Εταιρίας όπως αυτοί αναφέρονται στο εκάστοτε κείμενο. Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, όπως διαγωνισμός, καμπάνια, κ.λ.π. αναφέρει γραπτώς τους κανόνες και τους όρους χρήσης που ακολουθούνται.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο σε ενήλικες.

Ο επισκέπτης απαγορεύεται να υποδυθεί άλλο πρόσωπο ή να παρουσιαστεί ψευδώς ως πρόσωπο που έχει άμεση σχέση με κάποιο φορέα ή άλλο πρόσωπο.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης (εγγράφως) σαν κριτήρια κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας τροποποιείται συνεχώς ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης εντοπίσει σφάλματα ή παραλείψεις στην Ιστοσελίδα παρακαλούμε όπως ενημερώσει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: argolidanea@gmail.com

Α4. Εμπορικά Σήματα

Η χρήση των σημάτων και ονομάτων τρίτων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων δικαιούχων αυτών. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από κάποιον χρήστη δεν αποτελεί άδεια ή παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών σημάτων (έμμεση ή άμεση) σε οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης χωρίς προηγουμένως την έγγραφη νόμιμη συγκατάθεση του κατόχου ή δικαιούχου αυτών.

Α5. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Η Εταιρία εν γνώση της δεν στέλνει Newsletters ή άλλα ενημερωτικά μηνύματα σε αγνώστους, χρήστες της Ιστοσελίδας ή χρήστες που συνεργάζεται ενεργώς. Η Εταιρία σέβεται τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη, γι’ αυτό και δεν τα αποθηκεύει σε κάποια βάση δεδομένων.

Εάν διαπιστώσετε ενημερωτικό μήνυμα Newsletter προερχόμενο από την Εταιρία, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: argolidanea@gmail.com

Η Εταιρία στέλνει ενημερωτικά δελτία μόνο στους ενεργούς πελάτες της και μόνο μετά την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

Α6. Ποια είναι τα Δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, προβολής και παραπομπής όλων των περιεχομένων της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση σφάλματος, ψευδούς είδησης ή λανθασμένης πληροφορίας ο χρήστης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης της Εταιρίας ή υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Α7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια χρήσης της Ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Ναυπλίου και Εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας.

Α8. Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας οφείλουν να ανατρέχουν σε αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για οποιαδήποτε αλλαγή. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 4-10-2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα αυτή. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πολιτική, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Β. Πολιτική Απορρήτου – GDPR

Β1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους νόμους και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Εταιρία έχοντας σε μέγιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων.

Η Εταιρία ενδέχεται να διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της και με προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλεύεται εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα μέσω ενοικίασης, ανταλλαγής ή πώλησης τους σε τρίτους.

Λαμβάνοντας τεχνικά μέσα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη μετάδοση αυτών δεσμευόμαστε για την ορθή χρήση αυτών.

Β2. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Επισκεψιμότητας

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης του χρήστη στην Ιστοσελίδα, η Εταιρία συλλέγει δεδομένα συμπεριφοράς των επισκεπτών που αποθηκεύει σε τρίτη υπηρεσία Google Analytics, με αποκλειστικό σκοπό τη συνεχή βελτίωσή της και την εφαρμογή τεχνικών Digital Marketing. Τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν ταυτοποιούνται με προσωπικά στοιχεία χρηστών και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν Cookies για να λειτουργήσουν.

Β3. Διαφήμιση και Προώθηση

Η Εταιρία με σκοπό τη διαφήμιση και προώθησή της στα κοινωνικά δίκτυα συλλέγει συμπεριφορές και δεδομένα χρηστών, τα οποία αποθηκεύει σε τρίτες πλατφόρμες, όπως Facebook, Google κ.λ.π. Τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν ταυτοποιούνται με προσωπικά στοιχεία χρηστών και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν Cookies για να λειτουργήσουν.

Για τους παραπάνω σκοπούς ενδέχεται να δείτε διαφήμιση της Εταιρίας σε τρίτες ιστοσελίδες.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων και με την πολιτική απορρήτου της Εταιρίας στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας.

Β4. Κρυπτογράφηση Δεδομένων Ιστοσελίδας

Για την εξασφάλιση του απορρήτου προσωπικών δεδομένων χρήστη κατά τη μεταφορά τους μεταξύ των ιστοσελίδων και της επικοινωνίας ανάμεσα στη συσκευή πλοήγησης του χρήστη (π.χ. κινητό, tablet, υπολογιστής κ.α.) και της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης της εταιρίας “Let’s Encrypt” κορυφαίας ασφάλειας κλειδιού SSL-256 bits

Β5. Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας οφείλουν να ανατρέχουν σε αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για οποιαδήποτε αλλαγή. Η παρούσα πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 4-10-2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα αυτή. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πολιτική απορρήτου, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Β6. Κυριότητα Περιεχομένου

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στο website ανήκει αποκλειστικά στο ARGOLIDA 24NEWS, εκτός από πληροφορίες, οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό ή περιεχόμενο που ρητά προσδιορίζεται ότι προέρχονται από συνεισφορές τρίτων. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στο website ανήκει στο ARGOLIDA 24NEWS, και στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο website ανήκουν στο ARGOLIDA 24NEWS ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο website, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του website: Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη.

Β7. Αποσυμπίεση

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του website, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίεσης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.

Β8. Αποθήκευση Streaming ή άλλων Media

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλων ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κ.λ.π.) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, κ.λ.π., εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Β9. Αποθήκευση streaming ή άλλων media

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλων ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κ.λ.π.) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, κ.λ.π., εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Β10. Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του website είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουμε συμπεριλάβει στο website αποδειχθεί ανακριβής. Δεν ευθυνόμαστε ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του website ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα έχουμε εντάξει στο website και θα προέρχονται από εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο website και προέρχονται από τρίτους.

Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από websites τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως το website μας να παραπέμπει με συνδέσμους (links) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυώμεθα προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τα websites ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

Β11. Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του website, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), προσωπικών ιστοσελίδων (personal webpages), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών, ότι:

Θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα σε εμάς να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμως δικαιωμάτων τους, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να αξιώσουμε από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων μας (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να εκ διώξουμε άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουμε οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας μας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών μας για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να εκ διώξουμε άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουμε οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά. Δεν ευθυνόμαστε απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς.

Ευθύνες: Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το website γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή μας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μας δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του website, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

Β12. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών και Χρηστών

Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό.

Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tickbox στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενος με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας. Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα του website της για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.”

Γ. Πολιτική Cookies

Γ1. Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι μία μέθοδος ανάλυσης δεδομένων συμπεριφοράς των χρηστών στις ιστοσελίδες. Επιτυγχάνονται με τη χρήση μικρών αρχείων που αποθηκεύονται στον εκάστοτε browser, όπως Chrome, Firefox, Edge, Safari κ.λπ.

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες έτσι και η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Για την ανάλυση των cookies η Εταιρία χρησιμοποιεί προγράμματα και πλατφόρμες τρίτων, όπως Google Analytics.

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας αποθηκεύονται δεδομένα του επισκέπτη σε αρχεία στον υπολογιστή του. Με αυτά τα δεδομένα η Εταιρία ταυτοποιεί συμπεριφορές, χρήσεις και όχι κάποιον χρήστη προσωπικά, καθώς κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
Επίσημη οδηγία της Google | Πληροφορίες από τη Mozilla | Ενημέρωση για τα cookies από το WikiPedia

Γ2. Ποια Cookies Χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα

Ορισμένα ή όλα τα Cookies που περιγράφονται παρακάτω αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα Cookies μέσα από το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης.

H Iστοσελίδα μας Χρησιμοποιεί τα Ακόλουθα Cookies:

1. Απολύτως Απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας καθώς σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Tα cookies αυτά αποθηκεύουν προσωρινά κάποιες προτιμήσεις σας όπως για παράδειγμα ποιες υποσελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σας αρέσουν περισσότερο, ώστε να παρέχονται βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.
Ακολουθεί ο πίνακας με αυτού του είδους τα cookies:

2. Cookies Επιδόσεων (Google Analytics)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη άμεσα. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Γ3. Αποδοχή Εγκατάστασης Cookies

Στο άρθρο 4 παρ.5 του N. 3471/2006 ρυθμίζεται ο τρόπος εγκατάστασης και χρήσης των cookies πάντοτε κατόπιν της συγκατάθεσης του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ένα cookie μπορεί να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας κατόπιν λεπτομερούς ενημέρωσής σας για την εγκατάσταση αυτή, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων.

Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίνεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, κατά την είσοδό σας για πρώτη φορά στην Ιστοσελίδα θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα που θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας ότι αποδέχεστε και κατανοείτε την χρήση των cookies που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Γ4. Έλεγχος και Διαγραφή Cookies

Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. Όλοι οι φυλλομετρητές διαθέτουν δυνατότητα διαχείρισης των cookies των ιστοσελίδων που έχετε επισκεφθεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις ασφαλείας του φυλλομετρητή σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα aboutcookies.org.

Γ5. Παραχώρηση Δεδομένων στις Αρχές

Σε περίπτωση που της ζητηθεί η Εταιρία παρέχει πληροφορίες στις αρχές για αποφυγή κυβερνοεπιθέσεων και επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως προσωπικές διαφορές ατόμων.

Η χρήση όλων των δεδομένων διέπεται και συμμορφώνεται με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας μας.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, με την πολιτική απορρήτου και την πολιτική Cookies της Εταιρίας στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας.

Γ6. Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας οφείλουν να ανατρέχουν σε αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για οποιαδήποτε αλλαγή. Η παρούσα πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 4-10-2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα αυτή. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Δ. Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δ1. Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία ARGOLIDA 24 NEWS  (εφεξής η «Εταιρεία») και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες καθώς και τη διαδικασία με την οποία εσείς ως φυσικά πρόσωπα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του Ελληνικού νόμου Ν. 4264/2019 και κάθε άλλου σχετικού εφαρμοστέου νομικού κειμένου).

Δ2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση με την επωνυμία ARGOLIDA 24 NEWS, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου για ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα θα βρείτε στο τέλος αυτής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δ3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο αν υπάρχει σχετική νομιμοποιητική βάση, όπως:

Συγκατάθεση: όπου απαιτείται, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον εκάστοτε σκοπό. Την σχετική συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Έννομο συμφέρον της Εταιρείας: η Εταιρεία ενίοτε έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον η επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Εκτέλεση σύμβασης: μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις.

Νομική υποχρέωση: σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση.

Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

Δημόσιο Συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Δ4. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΡΘΡΑ

Όταν παραθέτετε προσωπικά σχόλια σε άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες, τα σχόλια που αναρτάτε και τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προσβάσιμα στο κοινό και μπορεί να τεθούν υπό επεξεργασία από τρίτα μέρη τα οποία δε γνωρίζουμε. Γι΄ αυτόν τον λόγο σας προτρέπουμε να είστε προσεκτικοί στα σχόλια και τις αναρτήσεις που θα πραγματοποιείτε, καθώς δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων.

Δ5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία εσωτερικά στην Εταιρεία από το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό προσωπικό το οποίο τηρεί όρο εμπιστευτικότητας.
Εάν χρησιμοποιήσουμε τρίτο-μέρος προμηθευτή ή εμπορικό συνεργάτη, ο οποίος θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, θα έχουμε εξασφαλίσει ότι το τρίτο μέρος που εκτελεί την επεξεργασία για εμάς θα διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τη διεκπεραίωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντί μας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουμε δώσει και για κανέναν άλλο λόγο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για την υπεράσπιση νομίμως αξιώσεών μας και μόνο για τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δ6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες για την αποτροπή της παράνομης πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων. Τα μέτρα που λαμβάνουμε περιλαμβάνουν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, τεχνικών και φυσικών μηχανισμών περιορισμού πρόσβασης καθώς και ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Δ7. ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποστέλλονται εν γνώσει μας σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Αν γίνει αποστολή δεδομένων σας σε τέτοιες χώρες θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε το επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση ενημέρωσής μας ή/και υποψίας αποστολής ή επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εκ μέρους συνεργάτη μας ή τρίτου και στο πλαίσιο διασφάλισης της σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσουμε γρήγορα το γεγονός και θα δράσουμε ανάλογα το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, όπου κρίνεται σκόπιμο και στο πλαίσιο της ορθής άσκησης των δικαιωμάτων σας θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε για τις παραπάνω ενέργειες με όποιο μέσο η Εταιρεία κρίνει ως πρόσφορο.

Δ8. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό, εκτός εάν υπάρχει νομική πρόβλεψη για περαιτέρω διατήρησή τους ή τα χρειαζόμαστε για να καλύψουμε και να εκπληρώσουμε νομικές μας αξιώσεις.

Δ9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση) .
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

Δ10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Δ11. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Πιο συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω:
Δεδομένα ταυτότητας: π.χ όνομα, επίθετο
Δεδομένα επικοινωνίας: π.χ τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Στοιχεία τα οποία δηλώνετε περαιτέρω στη φόρμα επικοινωνίας
Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies: π.χ η διεύθυνση IP
Στοιχεία εικόνας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτηρήσης
Στοιχεία σχετικά με πιθανή κάλυψη θέσης / πρόσληψη: π.χ. βιογραφικό

Δ12. ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:
-να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα μας έχετε θέσει ή να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε αίτημά σας.
-να σας στείλουμε ενημερωμένο περιεχόμενο μέσω ειδοποιήσεων “push notification”
-να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας και την εφαρμογή app και να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον βέλτιστο βαθμό
-να διασφαλίζουμε την προστασία προσώπων και αγαθών μέσω του συστήματος βιντεοπιτήρησης

Δ13. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία μας διαθέτει δικές της σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι σελίδες αυτές είναι δημόσια προσβάσιμες και οποιοδήποτε περιεχόμενο, σχόλιο, πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα που παραθέσετε θα είναι ορατή στο ευρύ κοινό και για αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε να είστε προσεχτικοί με το περιεχόμενο της πληροφορίας που θα θέσετε.

Πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε στους όρους απορρήτου αυτών.

Δ14. COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα.

Στην πολιτική για τα cookies  αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη χρήση των cookies καθώς για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαγράψετε ή να εμποδίσετε την αποθήκευση συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

Δ15. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς , για πόσο χρονικό διάστημα, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία σας.
Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την μη εκπλήρωση εκ μέρους μας.
Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.
Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθεί τε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συναίνεσή σας οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

Δ16. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή μέσω της Αίτησης Άσκησης Δικαιώματος Υποκειμένου των δεδομένων με αποστολή mail στο argolidanea@gmail.com και η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας , εκτός εάν το αίτημα είναι ασυνήθιστα μεγάλο και περίπλοκο όπου εκεί κατόπιν ενημέρωσής σας η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει άλλες εξήντα (60) ημέρες.

Κατά βάση η ικανοποίηση ενός αιτήματός σας είναι δωρεάν. Στην περίπτωση όμως που κάποιο αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό μπορεί να επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν ανταποκριθούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) : Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

Δ17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατά καιρούς είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται το περιεχόμενο των παρόντων πληροφοριών σχετικά με την προστασία δεδομένων. Επομένως, διατηρούμε το δικαίωμα να το αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Θα δημοσιεύσουμε επίσης την τροποποιημένη έκδοση εδώ. Εάν μας επισκεφθείτε ξανά, θα πρέπει επομένως να διαβάσετε ξανά τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

Δ18. ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπος δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου σε κανένα τρίτο φορέα.

Αποδοχή Όρων
Η Επίσκεψη στο WebSite μας, Συνιστά Ανεπιφύλακτη Αποδοχή των Όρων Αυτών.